گذراندن دروس جبرانی قبل از دفاع از پایان نامه الزامی است

اطلاعیه مذکور به منزله ابلاغ میباشد[ چهارشنبه یکم بهمن 1393 ] [ 1:11 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
ثبت نام با تاخیر 93/11/5 میباشد(فقط کلاسهای با ظرفیت خالی)[ چهارشنبه یکم بهمن 1393 ] [ 1:4 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]

**کلاس آز ماشین 1 استاد کیانی موخ 93/11/8 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه جاسب برگزار می گردد.

 

**کلاس آز ماشین 2 استاد کیانی موخ 93/11/9 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه جاسب برگزار می گردد.

 

**کلاس آز الکترونیک استاد کیانی موخ 93/11/15 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه نراق برگزار می گردد.

**کلاس آز الکترونیک صنعتی استاد کیانی موخ 93/11/16 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه نراق برگزار می گردد.

 

**کلاس کارگاه برق استاد وطنی موخ 93/11/8 از ساعت 8 الی 15

دردانشگاه نراق برگزار می گردد.

 [ دوشنبه پانزدهم دی 1393 ] [ 1:53 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دررشته های ذیل دانشجو می پذیرد :

دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی

دکتری جامعه شناسی

ودر مقطع کارشناسی ارشد

حقوق ثبت اسناد واملاک

حقوق جزا وجرم شناسی

حقوق خصوصی

مدیریت بازرگانی (در6 گرایش )

مدیریت دولتی (در 5 گرایش)

شیمی معدنی

مهندسی برق قدرت (4گرایش )

مهندسی صنایع

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

مهندسی کشاورزی - زراعت

روابط بین الملل

مهندسی کشاورزی - اصلاح ونباتات


جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر بهwww.azmoon.org مراجعه فرمائید .


[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ 9:13 قبل از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
 

 

**** تقویم انتخاب واحداینترنتی نیمسال دوم 94 – 93  ****


کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

93/10/29

مدیریت بازرگانی

93/10/28

سایر رشته ها ی     کارشناسی ارشد

93/10/29

دکتری کلیه رشته ها

93/10/29

سایر رشته های کارشناسی وکاردانی 

93/10/30

شروع کلاسها  93/11/01

پایان کلاسها :   94/03/15

حذف واضافه

     حقوق وعلوم قضائی  

           93/11/05

مهندسی صنایع وسایر رشته ها   ( کاردانی وکارشناسی)  93/11/06

سایر رشته های

کارشناسی ارشد

  93/11/05

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

93/11/06   

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

93/11/07   

ثبت نام با تاخیر 93/11/05

فقط دروسی که ظرفیت دارند

امتحانات 94/03/16 لغایت    94/03/26                            

دروس عمومی 3/16 و 3/26

 

توضیحات:

* انتخاب واحد وحذف واضافه اینترنتی می باشدو بعد اززمان مشخص شده

به هیچ عنوان انتخاب واحدامکان پذیر نمی باشد.

پرداخت علی الحساب (شهریه طبق جدول اعلام شده وبدهی های احتمالی به

حوزه های مختلف  دانشگاه قبل از انتخاب واحد الزامی است ).

**ننسبت به رفع نواقص پرونده تحصیلی و اخذ سنوات تحصیلی (ورودی 87 کارشناسی

و    90کاردانی ،کارشناسی ناپیوسته و ارشد وماقبل آنها)قبل ازانتخاب واحد اقدام گردد.

 

***مسئولیت عدم رعایت پیش نیاز به عهده دانشجو می باشد .

 

                                                                                          (اداره آموزش)[ یکشنبه دوم آذر 1393 ] [ 2:6 بعد از ظهر ] [ آموزش دانشگاه ]
درباره وبلاگ

واحد نراق